नमस्तॆ, जगत्

नमस्तॆ, जगत् .’Hello World’अस्य अनुवाद: अन्यथा कथं करणीयम्!
[ अस्मिन् लॆखायां मम अनुनासिक-सम्बद्धान्, ‘typing’-सम्बद्धान् च दोषान् क्षम्यताम् | अहम् ‘SCIM Input Method’-ऎतं इतॊपि न पूर्णतया जानामि ]
मम इच्छा जात: यन्मम ‘blog’-मध्यॆ एक: संस्क्Rत-विभाग: भवितव्य: | तदर्थं अहमत्र संस्क्Rत भाषायां लिख्यमान्: अस्मि | अस्य कारणं एतत् यत् मम शालायां क्रियमाणस्य पंचवर्षाणां संस्क्Rताभ्यासस्य फलाय पुनर्जीवनं आनॆतुं, संस्क्Rतस्य अध्ययनं कर्तुं, संस्क्Rतभाषां संजीवयितुं च |
संस्क्Rतं मह्यम् अतीव रॊचतॆ, यावत् अस्या: भाषाया: व्याकरण: अतीव ‘intuitive’ अस्ति | अत: अहं शालायां सन्धिनां समासानां अन्य वैय्याकरणांशानां च अध्ययनॆ अति आसक्त: आसम् | अध्ययनसमयॆ वर्षत्रयानन्तरं किन्चित् सम्स्क्Rतसम्भाषणार्ह: आसम् | परन्तु उपयॊगक्षीणतया एषा अर्हता न्यूना भूयमानॊSस्ति | एतस्य क्षयस्य निवारणाय असौ विभाग: | अत: अहमिच्छामि यत् अत्र मया क्Rतान् भाषासम्बद्धान् असमीचीनतान् ज्नापयॆत् |
अस्मिन् विभागे अहं कॆचन चाटुश्लॊकान् ममशिक्षिकया श्रावयितान् अपि लिखितुम् इच्छामि |

Advertisements